Obchodní podmínky

 


Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Parkid s.r.o., se sídlem Ronovská 856/7, Česká
Lípa, 470 01, IČO: 14266229 , zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn.
C 48421/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem, e-mail: info@parkid.cz nebo pro případy zákaznického servisu
a reklamace: podpora@parkid.cz, telefonní číslo +420 724 187 711 nebo +420 721 390 323, adresa
provozovny Ronovská 856/7, Česká Lípa, 470 01. („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.parkid.cz.
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů,
která naleznete zde https://www.parkid.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky
komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a
Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky („webové rozhraní E-shopu“).
Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na
Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.


1. NĚKTERÉ DEFINICE
1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho
zabalení;
1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných
údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.


2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace,
které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
2.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli.
Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními
objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak
jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních
prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za
používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi
tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky
komunikace na dálku využíváme.
3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto
návrhu musí být uvedeny následující údaje:
3.a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem,
tlačítkem „Do košíku“
3.b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu
doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského
prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny
automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
3.c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy
jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
3.4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po
provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku
dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito
Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží
zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné
informace odeslány přímo Nám.
3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou
na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto
Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění
přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením
objednávky dochází pouze k návrhu uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. K úplnému uzavření smlouvy dochází teprve ve chvíli, kdy Vám od nás dorazí e-mail s informací, že se objednávka vyřizuje nebo-li se na objednávce začíná pracovat. Do té doby si vyhrazujeme právo Vaši objednávku stornovat a okamžitě provést úkon k navrácení všech finančních prostředků, které jste uhradili za objednávku, pokud jste uhradili. Nedorazí-li Vám do 24 hodin od provedení Vaší objednávky žádná informace o stornování nebo vyřizování objednávky, je automaticky mezi námi a Vámi smlouva uzavřena.
3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy
Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany
umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a
neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme
Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v
pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši
nabídku potvrdíte.
3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni
Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k
uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na
uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě
uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace,
kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém
případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob
tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je,
že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v
rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude
Vám Zboží poskytnuto se slevou.


4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v
případě změny je aktualizovat.
4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto
přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že
dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 1 rok nevyužíváte, či v
případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení.
5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě
rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se
uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci
návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu
Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   3.a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení
Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 kalendářních
dní. Pokud nebude do této doby kupní cena připsána na náš účet, objednávku stornujeme a
budeme vás o této skutečnosti informovat. Číslo našeho bankovního účtu: 2802125736/2010,
vedený u Fio banka
  3.b) Kartou on-line, On-line bankvní převod, On-line Apple pay nebo Odložená platba Platím pak.
V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ComGate Payments, a.s. , přičemž platba
se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese:
https://www.comgate.cz. V případě platby kartou online je celková cena splatná do 24 hodin.
   3.c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V
případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši emailovou adresu.
5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V
případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních
případech je zaplacena v okamžik provedení úspěšné platby.


6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
6.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 10 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z
následujících možností:
1.a) Osobní odběr na adrese našeho sídla Ronovská 856/7, Česká Lípa, 47001
1.b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna nebo Balíkovna;
1.c) Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta – Balík do ruky, PPL CZ,
Zásilkovna;
1.d) Na Slovensko zasíláme pouze dopravcem Zásilkovna.
6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.
6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.
Předpokládaná doba doručení zboží vedeného jako Skladem je 2-5 pracovních dní. Doba uvedená v
těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního
odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím emailu.
6.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě
jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na
obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od
dopravce převzít.
6.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to
za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není
odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy
odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás
náleží úplata ve výši součtu následujících položek.
a) Cenu kupujícím zvoleného způsobu přepravy včetně poplatku za doběrečné (39 Kč), bylo-li kupujícím zvolen způsob platby "Dobírka". V případě, že neuhradíte náhradu za marnou dopravu a dobírku ve stanovené lhůtě splatnosti vystavené faktury, předáme dluh specializované vymahačské společnosti.
6.6. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení
doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok
na náhradu škody, pokud vznikla.
6.7. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než
bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením
spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
6.8. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží
nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v
okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod
nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se
ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
6.9. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti
Vás budeme vždy informovat v případě:
9.a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu
dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
9.b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou
dobu dodání.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.8 Podmínek je Zboží bez vad,
zejména pak, že Zboží:
1.a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
1.b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
1.c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo
instalaci;
1.d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
1.e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a
bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně
očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním
řetězci, zejména reklamou nebo označením;
1.f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které
můžete rozumně očekávat; a
1.g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před
uzavřením smlouvy.
7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními
předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl.
Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.8 Podmínek je
Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z
vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich
identifikačních údajů, případně osobně na adrese Ronovská 856/7, Česká Lípa, 47001. Pro reklamaci
můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který těchto Podmínek a je také
dostupný na adrese https://www.parkid.cz/reklamace/. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba
zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit.
Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
4.a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
4.b) na odstranění vady opravou Zboží,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem
nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží
mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.
7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s
ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
7.6. Dále máte právo na:
6.a) přiměřenou slevu z Ceny nebo
6.b) odstoupení od Smlouvy,
jestliže:
1.a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
1.b) se vada projeví opakovaně,
1.c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
1.d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době
nebo bez značných obtíží pro Vás.
7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží
opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
1.a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
1.b) co je obsahem reklamace;
1.c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
1.d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme
Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne,
můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů.
Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že
došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na
toto vrácení však hradíme My.
7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté,
co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u
spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

7.15. Pro uplatnění práv z vadného plnění je stanovena lhůta v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží; je-li však na obalu zboží uvedeno datum jeho spotřeby, poté se tato lhůta také zkracuje do data uvedeného na obalu zboží.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může
dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve
kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v
souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve
lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho
převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání
několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v
případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a
opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo
dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také
vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek, který je také ke stažení
na adrese https://www.parkid.cz/reklamace/.
8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy
plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu
odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od
odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom
Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu
dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme
uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše
Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při
dodání Zboží nabízeli.
8.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na
účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude
vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám
prosím vracejte čisté, včetně originálního obalu.
8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží,
které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s
povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v
kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu
nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
8.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují
objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody
spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 8.2. Podmínek. Můžeme také od
Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V
případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni
od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

8.10. V případě, že zákazník zakoupil zboží s dopravou zdarma, a to ať už v případě, protože minimálně jeden ze zakoupených produktů byl zvýhodněn dopravou zdarma nebo hodnota objednávky dosáhla minimální stanovené hodnoty pro dopravu zdarma, a zboží se rozhodnete vrátit do 14 dnů v rámci zákonného odstoupení od smlouvy a zároveň nevracíte celý obsah objednávky, pouze její část, jsme v případě, že vracíte produkt nebo všechny produkty, které byly zvýhodněné dopravou zdarma, nebo vracíte zboží v takové hodnotě, že by objednávka bez vrácených produktů nedosahovala výše objednávky s dopravou zdarma, oprávněni z vrácené částky odečíst náklady na dopravu k vám jako zákazníkovi. Budeme v tomto případě totiž k vrácení částky a proplacení dopravy přistupovat tak, jako kdyby byla objednávka vytvořena bez vráceného zboží. 


9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1
písm. e) Občanského zákoníku.
9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy podpora@parkid.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím,
který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo
území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé,
nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová
adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a
doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které
budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu
nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně
neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové
podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny.
Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní
poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku
nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i
Vy právo od Smlouvy odstoupit.
10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy
však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy
mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a
Podmínky uložit.
10.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 28.12.2022.

 

11. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ HOUPACÍCH SÍTÍ - HAMAK MAZELAKI

11.1. Za žádných okolností neneseme žádnou odpovědnost za používání hamaky Mazelaki, zejména pokud ji používáte v rozporu s přiloženým návodem nebo jejím účelem.

11.2. Maximální zatížení hamaky Mazelaki je 18 kg (dítě včetně oblečení, hraček atd.).

11.3. Dítě musí být schopno stabilně sedět v hamace Mazelaki, aby ji mohlo používat.

11.4. Pokud dojde k překročení maximálního zatížení hamaky a následkem toho k poškození hamaky Mazelaki, neneseme za to žádnou odpovědnost.

11.5. Nikdy nenechávejte dítě v houpací síti Mazelaki samo. Uživatelé nesou odpovědnost za veškeré riziko zranění při používání hamaky Mazelaki.

11.6. Hamaka se smí používat pouze pod dohledem rodičů nebo dospělé osoby.

11.7. Používání hamaky Mazelaki je možné pouze v případě, že druhé dítě sedí v kočárku.

11.8. V houpací síti můžete přepravovat pouze jedno dítě. Nedovolte přepravu více dětí najednou, hrozí riziko zranění nebo poškození konstrukce hamaky a kočárku.

11.9. Prosíme vás, aby jste hamaku před prvním použitím důkladně prohlédli a zkontrolovali, zda je konstrukčně v pořádku a v balení se nachází 4 karabiny s popruhy. Pokud spatříte cokoliv, co ve vás vyvolává neklid, hamaku rozhodně nepoužívejte a kontaktujte nás.

11.10. Před každým použitím hamaky se ujistěte, že jsou všechny části hamaky správně upevněny.

11.11. Houpací síť MAZELAKI zavěsíte na kočáre pouze na vlastní zodpovědnost. Přestože byla navržena na základě zkušeností dlouhých procházek, v žádném případě negarantujeme, že nepoškodíte rám či jinou část svého kočárku používáním hamaky Mazelaki. Za to neneseme odpovědnost.

11.12. Pamatujte, že zavěšení houpací sítě Mazelaki na kočárek narušuje jeho stabilitu. Vždy držte rukojeť kočárku, když vaše dítě sedí v houpací síti nebo do ní nastupuje či z ní vystupuje.

11.13. Vždy zabrzděte kočárek brzdou před vložením nebo vyjmutím dítěte z houpací sítě Mazelaki. 

11.14. Ujistěte se, že se během jízdy dítě nedotýká zadních kol kočárku.

11.15. Pamatujte, že neneseme absolutně žádnou zodpovědnost za fyzické ani finanční škody způsobené používáním houpací sítě (hamaky) Mazelaki.


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI
Adresát: Parkid s.r.o., Ronovská 856/7, Česká Lípa, 47001
Uplatnění reklamace
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vad Zboží:
Navrhovaný způsob pro vyřízení
reklamace:
Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je
obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro
účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
Datum:
Podpis:

 


PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Adresát: Parkid s.r.o., Ronovská 856/7, Česká Lípa, 47001
Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva
týká:
Způsob pro navrácení obdržených
finančních prostředků, případně
uvedení čísla bankovního účtu:
Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Parkid
s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14
dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.
V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta
běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží
dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.
Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na
e-mail uvedený na vzorovém formuláři.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného
zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže
kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu
náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než
kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.
Datum:
Podpis: